داور مقالات مجله علمی و بین المللی بررسی زبان شناسی کاربردی در آموزش زبان

داور مقالات مجله علمی و بین المللی بررسی زبان شناسی کاربردی در آموزش زبان (1397 - ادامه دارد)

داور مقالات مجله علمی و بین المللی محقق آموزش و پرورش در آسیا و پسیفیک

داور مقالات مجله علمی و بین المللی محقق آموزش و پرورش در آسیا و پسیفیک (1396 - ادامه دارد)

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی (1395 - ادامه دارد)

مجری پروژه ملی تالیف مجموعه کتب آموزش زبان انگلیسی جهت رشته های علوم انسانی

مجری پروژه ملی تالیف مجموعه کتب آموزش زبان انگلیسی جهت رشته های علوم انسانی (1393 - ادامه دارد)

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی مطالعات برنامه درسی

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی مطالعات برنامه درسی (1394 - ادامه دارد)

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی فراگیری زبان

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی فراگیری زبان (1394 - ادامه دارد)

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی گسترش چند زبانی و چند فرهنگی

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی گسترش چند زبانی و چند فرهنگی (1394 - ادامه دارد)

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی راهبرد فرهنگ

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی راهبرد فرهنگ (1392 - ادامه دارد)

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی زبانشناختي در زبان هاي خارجي

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی زبانشناختي در زبان هاي خارجي (1392 - ادامه دارد)