داور مقالات مجله علمی و بین المللی تحقیقات کاربردی در آموزش عالی

داور مقالات مجله علمی و بین المللی تحقیقات کاربردی در آموزش عالی

مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران (پردیس بین المللی کیش)

سردبیر نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی دانشگاه تهران

عضویت در کارگروه پیگیری همکاری های بین المللی دانشگاه تهران

عضو کارگروه پیگیری همکاری های بین المللی دانشگاه تهران با مراکز علمی و آموزشی مجموعه کشورهای تایوان، چین، ژاپن، کره، مالزی و فیلیپین

داور مقالات مجله علمی و بین المللی بررسی زبان شناسی کاربردی در آموزش زبان

داور مقالات مجله علمی و بین المللی بررسی زبان شناسی کاربردی در آموزش زبان (1397 - ادامه دارد)

داور مقالات مجله علمی و بین المللی محقق آموزش و پرورش در آسیا و پسیفیک

داور مقالات مجله علمی و بین المللی محقق آموزش و پرورش در آسیا و پسیفیک (1396 - ادامه دارد)

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی (1395 - ادامه دارد)

مجری پروژه ملی تالیف مجموعه کتب آموزش زبان انگلیسی جهت رشته های علوم انسانی

مجری پروژه ملی تالیف مجموعه کتب آموزش زبان انگلیسی جهت رشته های علوم انسانی (1393 - ادامه دارد)

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی مطالعات برنامه درسی

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی مطالعات برنامه درسی (1394 - ادامه دارد)