داور مقالات مجله علمی وپژوهشی راهبرد فرهنگ

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی راهبرد فرهنگ (1392 - ادامه دارد)

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی زبانشناختي در زبان هاي خارجي

داور مقالات مجله علمی وپژوهشی زبانشناختي در زبان هاي خارجي (1392 - ادامه دارد)

دبیر دومین اجلاس بین المللی ناشران جهان اسلام

دبیر دومین اجلاس بین المللی ناشران جهان اسلام (1390)

دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و ضرورت های توجه به فرهنگ در آموزش زبان های خارجی

دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و ضرورت های توجه به فرهنگ  در آموزش زبان های خارجی (1390)

 

عضو شورای علمی گروه زبان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

عضو شورای علمی گروه زبان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (1390 - 1393)

داور مقالات مجله علمی و بین المللی زبان شناسی کاربردی

داور مقالات مجله علمی و بین المللی زبان شناسی کاربردی (1388 - ادامه دارد)