پوستر های تحقیقاتی

- کسب مقام اول بهترین پوستر تحقیقاتی بین دانشجویان دوره دکترا در دانشگاه واریک (١٣٨٨)