صندلی داغ - دکتر دهمرده - قسمت اول

بازدید دکتر دهمرده از بلوچستان (استان س و ب) - دوم

بازدید دکتر دهمرده از بلوچستان (استان س و ب) - اول

بازدید دكتر دهمرده از ایالت بلوچستان پاكستان

طوفان گونو در بلوچستان

گوشه ای از عملکرد دکتر دهمرده در استان سیستان بلوچستان

مراسم تودیع دکتر دهمرده کرمان - قسمت دوم

مراسم معارفه دکتر دهمرده کرمان-تودیع سیستان و بلوچستان