خیر مقدم نماینده محترم ولی فقیه در استان کرمان

مراسم تودیع دکتر دهمرده کرمان - قسمت اول

برگهایی از عملکرد دکتر دهمرده در استان کرمان

مختصری از عملکرد دکتر دهمرده بعنوان استاندار لرستان

مراسم تودیع دکتر دهمرده - استانداری لرستان

گزارشی از مجموعه کم نظیر چهارده معصوم - خرم آباد لرستان دکتر دهمرده خرم آباد استانداری لرستان

مختصری از عملکرد دکتر دهمرده در استان لرستان - از تاریخ ١/۵/۸۹ لغایت ١/١٢/۸۹

پیام نوروزی استاندار لرستان