مشاور وزير فرهنگ و آموزش عالي در امور توسعه مجتمع هاي پيش دانشگاهي: از 22/5/1377 تا 5/5/1378