عضو هيأت امناء انجمن توسعه حوزه های علمیه سراسر کشور: از 01/11/1392 تا 05/02/1394