مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی: از 19/08/1392 تا 25/02/1394