1387 رتبه اول استان س و ب در ارزیابی عملکرد نهضت سواد آموزی استان ها در سال 1386 وزیر آموزش و پرورش