قسمت اول مستند زندگی و عملکرد دکتر دهمرده در سیستان - پخش از شبکه کرمان ۱۳۹۱