دکتر حبیب اله دهمرده: سیستان دو نماینده می خواهد و من نفر دومی را اصلا معین نمی کنم. 

 

 

این روزها رفتار برخی از کاندیدها و حامیانشان شرایطی را فراهم آورده است که دکتر حبیب اله دهمرده در تمامی جلسات خود تأکید می کنند که: سیستان دو نماینده می خواهد و من نفر دومی را اصلا معین نمی کنم. 

audio field: