جمع کثیری از اساتید دانشگاه و دانشجویان با حضور در ستاد انتخاباتی دکتر حبیب اله دهمرده حمایت خود را از ایشان اعلام نمودند.