بازدید دکتر دهمرده از سه راهی دشتک، 21 اردیبهشت 97