تصویب کلیات طرح انتقال انتقال آب از دریای عمان

تصویب کلیات طرح انتقال انتقال آب از دریای عمان

7 دی 1400