نطق یک دقیقه ای دکتر دهمرده پس از تصویب پیشنهاد ایشان برای انتقال آب از دریای عمان

نطق یک دقیقه ای دکتر دهمرده پس از تصویب طرح انتقال آب از دریای عمان

نطق یک دقیقه ای دکتر دهمرده پس از تصویب پیشنهاد ایشان برای انتقال آب از دریای عمان 
7 دی 1400