توافق نامه بین دکتر دهمرده و دکتر ستاری معاون محترم علمی و فنآوری رئیس جمهور پیرامون آب های ژرفی منطقه در مورخ 95-04-28

نظر به تلاش های فراوان دکتر حبیب اله دهمرده در یک سال اخیر پیرامون مطالعه آب های ژرفی منطقه و انعقاد توافق نامه در این راستا با معاون محترم علمی و فنآوری رئیس جمهور جناب آقای دکتر ستاری د