مصاحبه تلویزیونی برنامه سلام تهران، در خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی

مصاحبه تلویزیونی برنامه سلام تهران، در خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی

مصاحبه تلویزیونی برنامه سلام تهران، در خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی

13 دی ماه 1400