1387 برگزاری اردوهای هجرت معاون رئیس جمهور در امور اجرایی