قسمت ۱ مستند زندگی و عملکرد دکتر دهمرده پخش شبکه کرمان

نگاهی گذرا به کارنامه دکتر دهمرده در استان کریمان

برنامه ایران ما (استاندار استان لرستان دکتر دهمرده)

تعطیلات نوروزی استاندار (دکتر دهمرده) چگونه گذشت؟

صندلی داغ - دکتر دهمرده - قسمت پنجم

صندلی داغ - دکتر دهمرده - قسمت چهارم

صندلی داغ - دکتر دهمرده - قسمت سوم

صندلی داغ - دکتر دهمرده - قسمت دوم