1387 تجلیل از جایگاه رفیع بازنشستگان وزیر رفاه و تامین اجتماعی