حضور اساتید محترم دانشگاه زابل در ستاد انتخاباتی دکتر حبیب اله دهمرده