بازدید دکتر ستاری از پنل های خورشیدی و جلوگیری از تبخیر اب، 24 اردیبهشت 97