عضو هیات مدیره بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور (05/11/1400)